INVENTARI VÄLJASTAMINE

Pakkuja on seotud pakkumisega tingimusel, et kliendipoolse pakkumise kinnitamise hetkel on pakkujal olemas vaba inventar nimetatud töö teostamiseks. Klaaside ja veinitarvikute rendi puhul on eelduseks, et joogid on ostetud samuti Hansson Holding valikust.

RENDIPERIOOD

Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud vara väljastamise- ja tagastamispäeva vahel.

RENDITUD VARA TAGASTAMINE

Renditud vara tuleb tagastada rentnikule samas seisukorras, nagu need on rentnikule väljastatud. Juhul kui renditud varal ilmnevad puudused, vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks rentnik vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning rentniku valduses.

LÕHUTUD VÕI RIKUTUD VARA KAHJUDE HÜVITAMINE

Juhul kui rentniku poolt osundatud puudus tuleneb rentniku süüst, või rentniku poolt vara mitte sihipärasest kasutamisest, on rentnik kohustatud hüvitama vara hinnakirja alusel 100% toote maksumuse.

RENDITUD VARA VASTUTUS

Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt otsese valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni rendileandjale (kogu rendiperioodi vältel). Renditud vara hävinemisel või kadumisel või varastamisel on rentnik kohustatud rendileandjale hüvitama vara väärtuse hinnakirja alusel 100% toote maksumuse.

TRANSPORT

Pakkuja on arvestanud tingimusega, et inventari transport toimub tööpäevadel vahemikus 09.00-18.00. Kui inventari transport on kliendipoolt vajalik väljaspool antud aegu, on pakkujal õigus nõuda lisatasu transpordi eest. Väljaspool Tallinnat transportimisel kasutab pakkuja Itella Kullervedusid, mille hind lisandub arvel rendi hinnale. Transpordi tingimused lepitakse kokku pakkumise tegemisel.

VASTUTUS

Käesolevaga kinnitab rentnik, et tal on Eesti Vabariigi seadusandlusest ning ettevõtte esindajana õigus lepingut allkirjastada (tellimust kinnitada). Juhul, kui kinnitanud isikul selleks õigus puudub, vastutab ta lepingus toodud kohustute täitmise eest isiklikult.

LEPINGU SÕLMIMINE

Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt.

VIIVIS

Arvete mittetähtaegse tasumise korral on rendileandjal õigus rentnikult nõuda viivist 0,5% tasumata summast päevas.